| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

9dmdcoms

Page history last edited by dmdcoms 1 year, 9 months ago

สัญญาณอันตรายมะเร็งไทรอยด์ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม!!
สารพันความรู้ เกี่ยวกับ “ไทรอยด์” ในปัจจุบันจะบอกได้เลยว่าผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแสดงอาการใดๆ จนกว่ามะเร็งจะลามไปที่เส้นประสาทเสียง วันนี้เราจึงอยากมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไทรอยด์เป็นพิษ ทั้งสัญญาณเตือน อาการและวิธีการรักษา
ไทรอยด์ (Thyroid Gland)เกิดจากต่อมไร้ท่อใหญ่ที่สุดในร่างกาย มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ และหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปทำหน้าที่ตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย  ความผิดปกติของไทรอยด์  แบ่งได้ 3 ชนิด คือ ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน โรคเนื้องอกของต่อมไทรอยด์ และภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน การรักษาโรคฮอร์โมนไทรอยด์ : ตามปกติเราจะเริ่มรักษาด้วยยาก่อน แต่ถ้ารักษาแล้วยาไม่ตอบสนองจะต้องหาวิธีการรักษาแบบอื่นต่อไปหรือจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยค่ะ ซึ่งในปัจจุบันจะมีผู้ป่วยเป็นโรคไทรอยด์โดยที่ไม่รู้ตัวอยู่ในตัวเลขที่ค่อนข้างสูง และมักจะพบว่าผู้ป่วยเพิ่งทราบว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ ดังนั้นควรตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.