| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

9dmdcoms

Page history last edited by dmdcoms 6 months, 3 weeks ago

สัญญาณอันตรายมะเร็งไทรอยด์ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม!!
สารพันความรู้ เกี่ยวกับ “ไทรอยด์” ในปัจจุบันจะบอกได้เลยว่าผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแสดงอาการใดๆ จนกว่ามะเร็งจะลามไปที่เส้นประสาทเสียง วันนี้เราจึงอยากมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไทรอยด์เป็นพิษ ทั้งสัญญาณเตือน อาการและวิธีการรักษา
ไทรอยด์ (Thyroid Gland)เกิดจากต่อมไร้ท่อใหญ่ที่สุดในร่างกาย มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ และหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปทำหน้าที่ตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย  ความผิดปกติของไทรอยด์  แบ่งได้ 3 ชนิด คือ ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน โรคเนื้องอกของต่อมไทรอยด์ และภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน การรักษาโรคฮอร์โมนไทรอยด์ : ตามปกติเราจะเริ่มรักษาด้วยยาก่อน แต่ถ้ารักษาแล้วยาไม่ตอบสนองจะต้องหาวิธีการรักษาแบบอื่นต่อไปหรือจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยค่ะ ซึ่งในปัจจุบันจะมีผู้ป่วยเป็นโรคไทรอยด์โดยที่ไม่รู้ตัวอยู่ในตัวเลขที่ค่อนข้างสูง และมักจะพบว่าผู้ป่วยเพิ่งทราบว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ ดังนั้นควรตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.